Kystverket ber om svar etter flere oljelekkasjer i Roan og Sørmarkfjellet vindparker

– Vindparker er, la oss kalle det nybrottsområde, for oss, sier seniorrådgiver i Kystverket. 
Roan | Foto: Trønder Energi, fra rapport til NVE om oljesøl på Roan.
Roan | Foto: Trønder Energi, fra rapport til NVE om oljesøl på Roan.

Kystverket er ansvarlig for å følge opp alle oljesøl - også på land. Nå ber de NVE om avklaring rundt ansvarsområde der vindmøller har hendelser med akutt forurensning, viser et brev EnergiWatch har fått innsyn i. 

Etterspørselen kommer etter at det i fjor har oppstått tre akutte hendelser der Kystverket ble kontaktet. Det gjelder to hendelser på Roan i fjor og en hendelse i Sørmarkfjellet. I tillegg har det også kommet en ny hendelse på Sørmarkfjellet i år.

«Kystverket er delegert ansvar og myndighet for statens beredskap mot akuttforurensning. Alle hendelser som omhandler akutt forurensning varsles inn til Kystverkets miljøberedskapsvakt, da gjerne av 110. Det gjelder også denne saken i Sørmarkfjellet, som ble varslet inn av 110 på aktuell hendelsesdato og registrert inn i vårt CIM av vakthavende som tok imot henvendelsen», skriver Monia Alexandersen, seniorrådgiver miljø og analyse, avdeling for miljøberedskap i Kystverket i forespørselen til NVE.

110 er brannvesenets nødnummer.

«Vindparker er, la oss kalle det nybrottsområde, for oss», skriver Alexandersen. 

Kystverket har spurt NVE om hvilket ansvarsområde NVE har i tilfeller der vindmøller har hendelser med akutt forurensning. 

– NVE har foreløpig ikke hatt anledning til å kontakte Kystverket angående dette. NVE er konsesjonsmyndighet, og er ansvarlig for å føre tilsyn innenfor vårt regelverk og ansvarsområde etter energiloven, og er ikke forurensningsmyndighet, forteller seksjonssjef for miljøtilsyn energianlegg i NVE, Anne Johanne Kråkenes til EnergiWatch.

I mars 2022 publiserte NVE, i samarbeid med en rekke andre myndigheter, et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraftverk på land.

«Generelt er vindkraft en type energiproduksjon med lite potensial for forurensning, dels fordi anleggene og driften har lav forurensningsrisiko i seg selv, men også fordi risikoelementene kan møtes med avbøtende tiltak.»

Oljesøl fra vindturbinene på Roan

Roan vindkraftverk har vært mye i mediene i det siste grunnet demonstrasjoner mot vindkraft på Fosen som bryter med urfolksretten. 

Oljesøl fra vindturbin F04 i Roan Vindkraftpark februar 2022. | Foto: Trønder Energi
Oljesøl fra vindturbin F04 i Roan Vindkraftpark februar 2022. | Foto: Trønder Energi

I 2022 lekket to vindturbiner i Roan vindpark ut girolje i naturen på kort tid.

«En vindturbin med hovedgir og vribare turbinblader inneholder typisk 1000–1500 liter olje per turbin, mest girolje og noe hydraulikkolje. I tillegg har turbinene kjølesystemer hvor det brukes glykol eller et annet kjølemedium på typisk 450 liter. Dette er lukkede systemer. Ved lekkasje vil oljen samles i trau inne i turbinhuset.» skriver NVE. 

I februar og mai førte sprekk i giroljetanken i to vindturbiner til at til sammen 150-300 liter olje ble spredt med vinden til myr og tjern i nærheten, meldte NRK.

Den første hendelsen ble oppdaget 18. februar 2022.

Oljeutslippet fra tank i nacellen på turbin E04 ble verifisert den 18. februar og turbinen ble da stanset. Det ble til sammen lekket ut 240 litergearolje grunnet sprekk i en oljetank. Giroljen har så lekket ut fra nacellen som dråper. På grunn av varierende vindforhold ble oljen spredd i flere retninger.

«I samråd med brann- og redningsetaten ble det den 21. februar besluttet å avvente opprydningstiltak på grunn av værforholdene på fjellet. Snødekket var også solid og en god absorbent for oljelekkasjen som på det tidspunktet hadde ukjent størrelse.» skriver Nils Henrik Johnson, miljø- og myndighetansvarlig, i TrønderEnergi i en rapport til NVE.

Da Vestas hadde byttet oljetanken 1. mars ble utslippets størrelse estimert til 240 liter. Etter en inspeksjon en ble det vurdert ulike måter å fjerne oljeforurensningen på. Multiconsult ble engasjert 11. mars for å vurdere situasjonen og aktuelle tiltak.

Vestas startet med oppsamling og bortkjøring av forurenset snø. Oppsamling ble gjort både maskinelt og manuelt i de områdene det ikke var mulig å nå med maskin. Det ble besluttet å samle opp snø og legge den i et midlertidig depot på den gruslagte kransoppstillingsplassen ved turbinen.

«TrønderEnergi, som er operatør av Roan Vindpark, har startet en intern gjennomgang for å gå igjennom hendelsen og finne læringspunkter for å redusere risikoen for at dette skjer igjen. Vestas har også startet en tilsvarende intern gjennomgang for å lære av hendelsen.» skriver Nils Henrik Johnson , miljø- og myndighetansvarlig i TrønderEnergi, i en epost til Kystverket 28. mars.

Oljesøl. | Foto: Trønder Energi
Oljesøl. | Foto: Trønder Energi

Området ligger på snaufjell. Det er relativt lite vegetasjon i området, men der det er vegetasjon domineres dette av mose og lyng. På de beskrevne områdene nærmest vindturbinen kunne en lukte olje både av snø og vegetasjon. Det viktigste strakstiltaket er derfor å fjerne snø som inneholder olje. 

«Den mose- og lyngvegetasjonen som var «luktbart» forurenset ved befaringen den 15. mars har den funksjonen at den holder på oljen slik at spredning unngås. Vi vil følge opp med undersøkelser av plantedekket når vekstsesongen er i gang for å evaluere konsekvensene og eventuelt igangsette ytterligere tiltak. Faunaen i disse habitatene er stort sett insekter, smågnagere og eventuelt beitedyr. Størrelsen av området og mengden av olje er så liten at risikoen for negativ påvirkning er svært begrenset» skriver TrønderEnergi i en epost til NVE.

Ny lekkasje i mai

Det ble oppdaget oljelekkasje fra en gravity-tank i turbin F07 i Roan vindkraftverk 8. mai 2022. Turbinen ble stoppet samme dag etter en alarm på driftssentralen om feil oljenivå i turbinen. Mandag 9.5 ble turbinen undersøkt og oljelekkasje i gravity tank ble påvist. Tirsdag 10.5 ble Brann og Redning varslet. De gjorde inspeksjon på plassen, og meldte det inn til Kystverket. 

Brannmannskap bisto for å prøve å ta ned omfanget av lekkasjen. Det ble lagt ut lenser for å prøve å begrense spredningen av giroljen i området rundt turbinen. | Foto: TrønderEnergi
Brannmannskap bisto for å prøve å ta ned omfanget av lekkasjen. Det ble lagt ut lenser for å prøve å begrense spredningen av giroljen i området rundt turbinen. | Foto: TrønderEnergi

Etter en inspeksjon ble det funnet en sprekk i oljetanken til en tredje turbin i vindparken.

Kystverket sendte pålegg 15. mai 2022 om å gjennomføre tiltak mot akuttforurensing med frist innen 16. mai 2022. 

16. juni meldte NRK at Kystverket ville vurdere anmeldelse av Trønderenergi om det oppstod en ny oljelekkasje på Roan.

To lekkasjer i Sørmarkfjellet vindkraftpark

12. dager etter artikkelen i NRK oppstår en ny oljelekkasje, men denne gangen på et av de andre vindkraftverkene til TrønderEnergi/Aneo, nemlig Sørmarkfjellet. Sørmarkfjellet fungerer også som vinterbeiteområde for Nord-FosenSiida.

«I dag ble det oppdaget en oljelekkasje på turbin B06 på Sørmarkfjellet. Vi har varslet lokalt brannvesen som igjen har varslet kommunen og Statsforvalteren er varslet. Vi vil også varsle Kystverket.» skriver Aneo, tidligere TrønderEnergi, i en epost til NVE 28. juni 2022.

Lekkasjen var heldigvis liten, Aneo anslår rundt 25 liter med girolje.

«Det er gjennomført en rask sjekk av terrenget omkring med funn av dråper her og der. Det skal sjekkes mer av terrenget ned mot Krokvatnet.» skriver selskapet i varselet til NVE.

Ny lekkasje i januar

«I dag ble det oppdaget en kjølevæskelekkasje (Etylenglykol-basert) fra toppen av turbin A06 på Sørmarkfjellet. Nødetater ved 110 og kommunen er varslet. Hendelsen har trolig oppstått i forbindelse med dårlig vær og nettutfall natt til onsdag 25.1.22.» skriver Thon Bråten, fagleder miljø og konsesjon i Aneo til NVE.

Adkomsten til vindparken ble fysisk stengt med bom, for andre enn personell som arbeider for Aneo og Vestas. Det ble også varslet med oppslag at vindparken var stengt for ferdsel. 110, NVE og Flatanger kommune ble umiddelbart varslet. 110 tok kontakt med Kystverket. 

«Vi vurderte mulige tiltak for å samle opp utslipp fra terreng, men det ble konkludert med at det ikke var mulig i denne hendelsen, da væsken er spredt med kraftig vind.» skriver Aneo i en orientering til NVE.

Multiconsult ble engasjert for å ta prøver av drikkevannskilde etter anbefaling fra brannvesenet. Prøvene ble gjennomført av Multiconsult onsdag 1. februar 2023. NVE opplyser til EnergiWatch at de per 3. mars 2023 ikke har mottatt rapporten for prøver av drikkevannet. 

Inspeksjon av de andre turbinene i vindparken gjennomføres for å avdekke om dette kan skje på andre turbiner. Arbeidet er startet, men ikke sluttført. Vestas antar nå at nesten 100 liter av totalvolumet på 120 liter med etylenglykolbasert kjølevæske har lekket ut til omkringliggende terreng.

– Er det godt nok av Aneo å si at de ikke kan samle opp utslipp fordi det var mye vind?

– NVE er ikke forurensningsmyndighet. Vi ble varslet om hendelsen 27. januar 2023, og har ikke behandlet saken ferdig. Vi kan derfor ikke forutsi utfallet av vår vurdering, sier seksjonssjef for miljøtilsyn energianlegg i NVE, Anne Johanne Kråkenes til EnergiWatch.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også